Výkon exekutorského úřadu zanikne ke dni 31.12.2016.

EXEKUTOR

Soudní exekutor je pověřen výkonem exekuční a další činnosti podle zákona č.120/2001 Sb. (exekuční řád) v plat. znění, a to na celém území České republiky.

EXEKUČNÍ ČINNOST

je nucený výkon tzv. exekučních titulů, jimiž jsou vykonatelná rozhodnutí soudů, rozhodčí nálezy, notářské a exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti, vykonatelná rozhodnutí orgánů veřejné správy, včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků a jiných rozhodnutí, jakož i vykonatelný smír, vykonatelná rozhodnutí a výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení, jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon, prováděný k vymožení buďto peněžitých pohledávek věřitelů (oprávněných) vůči dlužníkům (povinným), nejčastěji

 

těmito exekučními způsoby:

§    srážkami ze mzdy a jiných příjmů povinného

§    přikázáním pohledávky z účtu povinného u peněžního ústavu

§    přikázáním jiných peněžitých pohledávek povinného

§    postižením majetkových práv povinného

§    prodejem movitých věcí a nemovitostí povinného nebo jeho spoluvlastnického         podílu na nich 

§    prodejem podniku povinného

§    prodejem zastavených movitých věcí a nemovitostí povinného či třetí osoby

 

nebo k uspokojení nepeněžitých nároků oprávněných vůči povinným, a to: 

§    vyklizením

§    odebráním věci

§    rozdělením společné věci

§    provedením prací a výkonů

 

DALŠÍ ČINNOST

V rámci další činnosti soudní exekutor:

§ poskytuje právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání  exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční a další činností, včetně zastupování před soudy a jinými orgány veřejné moci

§   sepisuje návrhy na nařízení exekuce

§  sepisuje exekutorské zápisy o splnění závazku se svolením k vykonatelnosti,   exekutorské zápisy o osvědčení skutkového děje a stavu věci

§   provádí dobrovolné dražby movitých věcí a nemovitostí na návrh vlastníka nebo osoby oprávněné disponovat s věcí

§  přijímá v souvislosti s exekučním, soudním či jiným řízením do úschovy peníze,1listiny, cenné papíry a jiné věci


 

 

 

 

Úřední hodiny

Pondělí

08:00 - 11:00    13:00 - 16:00

 

Úterý

08:00 - 11:00    13:00 - 16:00

Středa

08:00 - 11:00    13:00 - 16:00

Čtvrtek

08:00 - 11:00    13:00 - 16:00

Pátek

--

Pokladní hodiny

Pondělí

08:00 - 11:00    13:00 - 15:00

 

Úterý

08:00 - 11:00    13:00 - 15:00

Středa

08:00 - 11:00    13:00 - 15:00

Čtvrtek

08:00 - 11:00    13:00 - 15:00

Pátek

08:00 - 11:00

 

Informace o exekučním řízení sdělujeme pouze prostřednictvím emailové komunikace!